Make your own free website on Tripod.com

Pambata

"Minsan... May Isang Gamu-Gamo

Bahay Pahina
Aralin 1
Aralin 2-A
Aralin 2-B
Aralin 3
Aralin 4 - 10

ac1015.gif

lunetamonum.jpg

Pindutin ang larawan sa itaas upang panoorin ang pagtatanghal

Kumusta ang mahal kong mga bata!  Hindi natin natapos ang mga aralin tungkol sa kudiman.  Bago natin ituloy ang pakikinig sa kundiman, panoorin natin ngayon ang isang pagtatanghal na kuwentong, "Minsan, May Isang Gamu-Gamo".   Ang kasaysayang ito ng isang munting gamu-gamo ay isinalaysay kay Josť Rizal ng kanyang ina noong si Josť ay bago pa lamang natututong bumasa.
 
Pindutin ang pamagat sa ibaba para mapanood ang pagtatanghal.

"Minsan... may isang gamu-gamo"

Titser Wes: Okey, mga kids, may mga tanong ba kayo tungkol sa napanood ninyo?
 
Tanong:  Bakit po binaril si Rizal, anong kasalanan niya?
 
Titser Wes:  Nung sinulat ni Rizal ang nobelang Noli me tangere at ang kasunod nitong El Filibusterismo, ginising ni Rizal ang lagablab ng pag-ibig sa kalayaan—ang paglaya mula sa Espanya.  Ayon kay Tenyente Alcocer, ang taga-usig ng hukuman, si Rizal ang siyang naging "kaluluwa ng himagsikan"?
 
Tanong:  Kasalanan po ba ang umibig sa kalayaan?
 
Titser Wes:  Naku, hindi!  Hinding-hindi kasalanan ang umibig sa kalayaan!!!  Pero noong panahon ni Rizal, anumang salita o gawa na nangangahulugan o nagpapahiwatig ng pagkalas sa Espanya ay itinuturing na isang napakabigat na krimen na ang parusa ay kamatayan o kaya'y habang-buhay na pagkabilanggo.
 
Tanong:  Ano po ba ang ibig sabihin ng "kaluluwa ng himagsikan"?
 
Titser Wes:  Mahirap sagutin ang tanong mo kung hindi ko gagamitan ng paghahambing.  Tingnan natin kung makuha ninyo ang kahulugan nito:  Ano ang halaga ng isang katawan na walang kaluluwa, at ano ang halaga ng
kaluluwa na walang tirahang katawan?
 
Sagot ng mga bata:  Naku, wala pong halaga!  Ang katawang walang kaluluwa ay patay; ang kaluluwang walang tahanang katawan ay walang maaring gawin.
 
Titser Wes:  Tama!  Tumpak na tumpak ang inyong sagot.  Si Rizal, dahilan sa kanyang mga isinulat ang siyang nagsilbing kaluluwa na ang naging katawan ay ang Katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio.  Kahit na mga gulok, itak, balaraw, at sibat lamang ang kanilang hawak, hindi sila natakot lumaban sa mga sundalong sandatahan ng pamahalaang kastila!
 
Tanong:  Kasali po si Rizal sa Katipunan?
 
Titser Wes:  Depende 'yan sa kung anong ibig sabihin ng "kasali".
 
Tanong:  Ibig po naming sabihin ay kung si Rizal ay kaanib ng Katipunan?
 
Titser Wes:  Hhhhmmmm,  teka . .   Kung ang ibig sabihin ng "kaanib" ay nakalista ang pangalan ni Rizal bilang isang katipunero, ang sagot ay hindi siya kaanib sa Katipunan . 
 
Tanong:  Kung ganun po, bakit siya pinatay sa salang paghihimagsik samantalang hindi naman siya katipunero?
 
Titser Wes:  Natatandaan ba ninyo yung dalawang kundiman ni Rizal na pinakinggan natin kamakailan?  Maaring sabihin na "kanta lang 'yon", pero kung susuriin ninyo ang damdaming isinasaad ng titik, maliwanag na hinangad na ni Josť Rizal mula sa pagkabata,ang kalayaan ng Inang Bayan.  Ibinuhos niya ang buong talino at lahat ng kanyang kakayahan upang buhayin sa dibidb ng lahat ng Pilipino ang pag-ibig sa kalayaan at tubusin ang Inang Bayan sa pagkaka-alipin sa banyaga.  Ang kahulugan ng pag-ibig sa kalayaan ay lalo pang pinatindi sa dalawang nobelang isinulat ni Rizal, ang Noli me tangere at El Filibusterismo.
 
Tanong:  Hindi naman po kasali si Rizal sa himagsikan dahil hindi siya humawak ng itak o baril, at hindi rin siya katipunero, anong uri ng paghihimagsik 'yon?
 
Titser Wes:  Hindi lamang sa paghawak ng sandata at paglaban ang paraan ng paghihimagsik ang isang tao.  Para sa mga kastila, mas mabigat ang uri ng paghihimagsik ni Rizal dahil ginising niya ang matinding pagmamahal sa Inang Bayan na noo'y alipin ng isang banyagang pamahalaan.
 
Tanong:  Ano po ang isinagot ni Rizal sa mabigat na paratang na 'yan?
 
Titser Wes:  Siyempre, tinaggihan niya ng lubos!
 
Tanong:  Nagsinungaling po pala si Rizal noong siya ay nililitis!
 
Titser Wes:  Bakit mo naman nasabing nagsinungaling si Rizal?
 
Batang Nagtatanong:  Kasi po'y tinanggihan niyang may kinaalaman siya sa himagsikan, samantalang siya ang tunay na kaluluwa ng himagsikan.
 
Titser Wes:  May katuwiran ka, pero hindi matatawag na pagsisinungaling ang pagtanggi na sabihin ang buong katotohan sa panahon ng digmaan.  Bago pa nilitis si Rizal, ipinahayag ng pamahalaang kastila na namamayani na ang tinatawag sa ingles na "state of war", na ang ibig sabihin ay may kasulukuyang digmaan sa pagitan ng mga kastila at mga pilipino. Ang magiging katumbas ng pagsasabi ni Rizal ng "buong katotohanan" ay kataksilan sa kanyang Inang Bayan, ang Pilipinas; at kataksilan sa kanyang mga kababayan na ibinubuhos ang dugo makalaya lamang ang Inang Bayan.
 
Mga bata:  Napakalaki at napakatindi po pala ng kabayanihan ni Gat Josť Rizal at tulad siya ng gamu-gamong hindi inalintana ang kamatayan, makamit lamang ang kalayaan!
 

Iskwelahan ni Titser Wes